Terug

  • Gratis verzending boven €75
  • Veilig betalen
  • Snelle klantenservice

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. In het hierna volgende wordt onder ‘verkoper’ verstaan Kiocare, Molengraaf 16 (5374 AH) Schaijk.

1.2. Onder ‘koper’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met verkoper een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met verkoper in onderhandeling is over het tot stand brengen van een overeenkomst, daaronder begrepen het doen van een aanbieding door verkoper.

1.3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper en zij maken van de verbintenis tussen hen onvoorwaardelijk deel uit.

1.4. Afwijkende specifieke contractbepalingen overeengekomen tussen verkoper en koper gaan boven deze algemene voorwaarden.

1.5. Indien de koper algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door verkoper niet geaccepteerd.

1.6. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, worden vrijblijvend uitgebracht.

Artikel 3. Prijzen

3.1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van verkoper in euro’s, inclusief BTW. In verband met de Omzetafhankelijke Vrijstelling Belasting / KOR wordt geen BTW berekend.

3.2. In geval van (onverwachte) verhoging van één of meer vaste prijsfactoren is verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventuele wettelijke voorschriften.

Artikel 4. Annulering

4.1. Indien de koper nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht,onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 5. Levering

5.1. Vanaf het moment van het sluiten van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn of andere opslagplaats. Verzending onder rembours geschiedt alleen indien en voor zover verkoper dit met kopers is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven. De extra kosten komen voor rekening van koper.

5.2. De koper is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadiging te controleren.

5.3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient koper terstond bij verkoper te melden en de levering te weigeren bij gebreke waarvan de koper geacht wordt hetgeen is geleverd te hebben goedgekeurd. Dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5.4. Verkoper is gerechtigd om in gedeelten te leveren, die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

5.5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

Artikel 6. Transport/risico

6.1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan verkopers verstrekt, door verkoper als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico op zich inclusief schuld of nalatigheid van de vervoerder.

6.2. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen of deze bij vooruitbetaling heeft voldaan.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling geschiedt in principe van tevoren. Indien partijen anders overeenkomen, dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van verkoper. Betaling van gedeelten heeft tussen partijen als niet-tijdige betaling te gelden, voor zover niet anders is overeengekomen.

7.2. Bij verzuim van tijdige betaling is de koper rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van de maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Koper kan zich voor wat betreft betaling van het verschuldigde nimmer beroepen op verrekening met enige vordering welke hij op de verkoper zou pretenderen.

7.3. Ten laste van de koper komen voor geval van niet-tijdige betaling alle kosten, zowel in als buitenrechte gemaakt ter inning van het verschuldigde. In dit geval worden door de koper te betalen buitengerechtelijke incassokosten gesteld op 15% van de hoofdsom. Koper is ook wettelijke rente verschuldigd over deze buitengerechtelijke kosten.

7.4. Alle door de koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door verkoper gemaakte incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 8. Reclames

8.1. Klachten van koper over de levering, inclusief die over de kwaliteit van het geleverde, dienen via e-mail of telefonisch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen aan verkoper kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de verkoper wordt geacht ten aanzien van het geleverde aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Heeft de koper het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen, dan heeft hij geen enkele aanspraak jegens verkoper.

8.2. Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, is de verkoper uitsluitend verplicht tot kosteloze vervanging van de ondeugdelijke goederen, zonder dat koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 9. Gevolgen van niet nakoming

9.1. Koper zal in verzuim zijn door het enkel niet nakomen van zijn verplichtingen, waaronder mede te verstaan het niet afnemen van de door hem gekochte goederen op het moment dat deze door verkoper aan hem ter beschikking zijn gesteld.

9.2. In het geval van faillissement of surseance van koper, zullen alle bedragen die koper verschuldigd is onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, opeisbaar zijn en zal verkoper bevoegd zijn de overeenkomst te beëindigen of alle verplichtingen op grond van deze en andere overeenkomsten met koper te beëindigen of op te schorten. Verkoper hoeft de niet nakoming van koper niet te bewijzen.

Artikel 10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat verkoper daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10.2. Indien naar het oordeel van verkoper de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is naar het oordeel van verkoper de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen. Indien verkoper bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is verkoper gerechtigd de reeds geleverde goederen te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper en door haar ingeschakelde derden voor alle schade, van welke aard ook, indirect of direct, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens eigen opzet of grove schuld van verkoper.

11.2. Door het enkel in ontvangst nemen van de goederen door of namens koper is verkoper gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de koper en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of schade is ontstaan ten gevolge van fabricage en/of samenstelling fouten, dan wel door andere oorzaken, daaronder begrepen fouten van doorverkoper ingeschakelde derden.

11.3. In ieder geval zal de eventuele aansprakelijkheid van verkoper beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag dat met de betreffende individuele transactie is gemoeid.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Geleverde goederen blijven eigendom van verkoper tot het moment waarop alle door verkoper krachtens overeenkomst verrichte leveranties, met de inbegrip van rente en kosten, door koper zijn betaald. In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling of overlijden wanneer koper een natuurlijk persoon is, is verkoper gerechtigd de orders onder roerend ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven gedeelte van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laat rechten van verkoper op vergoeding van verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van verkoper op koper direct en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 13. Geschillen

13.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als juridische aard zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, zulks tenzij de wet afwijking van de bevoegde rechter niet toestaat.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Kiocare 4 / 5 - 1 Reviews @ Trustpilot
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »